Teaching Staff

Headteacher:                          Mr Christopher Mervyn

Deputy Headteacher:              Mrs Johanna Rumble

 

Year 2  

Teaching Staff:                      Mr Roberts

                                               Mr Lewis

Teaching Assistants:              Mrs Faulkner

                                              Mrs McEntee-Morris

                                              Mrs Ball

Year 1

Teaching Staff:                     Miss Simpson

                                              Mrs Thomas

 Teaching Assistants:            Mrs Jones 

                                             Miss Melling

Foundation Stage 2

Teaching Staff:                      Mrs Richardson

                                               Mrs Rumble

 Teaching Assistants:             Mrs Gale

                                              Mrs Moss

                                              Mrs Cavanagh

                                              Mrs Coulter

 

Specialist Music Teacher

Mrs MacPherson